шинжлэх ухааны үйл ажиллагааны мэдээлэл дэлхийн ашигт малтмалын жишээ нүүрсний