замын металлыг шинэчилсэн чулуужуулагчдын талаархи мэдээлэл