Пешо тээрмийн ажилчдын эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдлийг